എ Engelse vertaling. May 17, 2020 - Malayalam alphabets Learn Malayalam alphabets - Malayalam Swaraksharangal An easy way to learn malayalam vowels . Uitspraakgids: Leer hoe je എ uitspreekt in het Malayalam met een moedertaaluitspraak. List of #{lang} word starting with #{letter}. മലയാളം നിഘണ്ടു. vanmaram has millions of Malayalam English words.