Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan; at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. 4 Ye adulterers and adulteresses, know … 19At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus.

Ang Panginoon ay malapit na.

Siya nawa. 0 Votes. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya. 5Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 9Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. Does God close his ears to our misguided requests? 2 Votes, James 4:2

var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Nguni't siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Search Query: james. 8


}

bHasStory0 = true; 3Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Sinoman ngang magibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Dios. What are "the cherubim" of 2 Samuel 22:11?

1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya. Kayong mga mangangalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipagaway sa Dios? 3 Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na; at ang mga kalawang na ito ay … 16Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. 22Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. Kaya't sinasabi ng kasulatan, Ang Dios ay sumasalansang sa mga palalo, datapuwa't nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. JAMES 1: 2-4 Bible Tagalog Verses, 2Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok.

Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pagaaway sa inyo? • Nguni't siya'y nagbibigay ng lalong biyayabiyaya.

Nguni't siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. James 4:6 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) James 4:6 - Nguni't siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Sapagka't ang dapat ninyong sabihin ay, Kung loloobin ng Panginoon ay mangabubuhay kami, at gagawin namin ito o yaon.(translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905))

Read James 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation.What does it mean that the Holy Spirit is our Paraclete.

Kaya't sinasabi ng kasulatan, Ang Dios ay sumasalansang sa mga palalo, datapuwa't nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. ... Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pagaaway sa inyo? Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatuwid baga'y ang makapagliligtas at makapagwawasak: datapuwa't sino ka na humahatol sa iyong kapuwa? 3 How might I advise someone for whom marriage is not a realistic option, deal with strong sexual desire? 1 Magsiparito ngayon, kayong mayayaman, kayo'y magsitangis at magsihagulhol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan; at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. James 4:8 - Magsilapit kayo sa Dios, at siya'y lalapit sa inyo. Kayo'y nangagiimbot, at kayo'y wala: kayo'y nagsisipatay, at kayo'y nangaiinggit, at hindi maaaring kamtan: kayo'y nangakikipagaway at nangakikipagbaka; kayo'y wala, sapagka't hindi kayo nagsisihingi.

Pasakop nga kayo sa Dios; datapuwa't magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo.

if(aStoryLink[0]) What does he mean that he yearns jealously over the spirit that he has made to dwell in us?

Ano ang inyong buhay?

13Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin.

That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? Or a bar?

(You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. What does "you do not have because you do not ask" mean in James 4:2?

biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite.

12Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 2