Shipping (a number of ships) : వాడలు . Shipment the putting things on board-ship : వాడమీద యెక్కించడము , యెగుమతి చేయడము . Definition of sailing in the Idioms Dictionary. Would be a bonus if it sails into your Success Direction based on your Gua number. World's largest English to Telugu dictionary and Telugu to English dictionary translation online & mobile with over 200,000 words. You can use this online dictionary in three ways : translate English words to Telugu, Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. Our new online dictionaries for schools provide a safe and appropriate environment for children. Pronunciation = sailing Pronunciation in Telugu = సెయిలింగ్ sailing in Telugu: ఓడ నడపడం Part of speech: noun verb Definition in English: the action of sailing in a ship or boat move smoothly and rapidly or in a stately or confident manner Some 53,000 delegates, who arrived by mass transport, had to be met at stations and airports and transported to their accommodations in hotels, schools, and private homes, as well as on. Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. Do not use separators, such as commas. Upon putting “out to sea from Crete,” the, was “violently seized” by “a tempestuous wind called Euroaquilo.”, ‘క్రేతునుండి బయలుదేరిన తరువాత,’ ‘ఊరకులోను అను పెనుగాలిలో, Approximately 3,000 craftsmen spent around eight million working hours on the, , and around 20,000 people were directly or indirectly, సుమారు 3,000 మంది కళాకారులు దాదాపు ఎనిమిది మిలియన్ పని గంటలు శ్రమించి. (chiefly in combination) A vessel which travels through any medium other than across land, such as an airship or spaceship. అన్ని విధాలైన రవాణా సౌకర్యాల ద్వారా వచ్చిన 53,000 మంది ప్రతినిధులను రైల్వే స్టేషన్లు, విమానాశ్రయాల నుండి వారి వసతిస్థలాలైన హోటళ్లు, పాఠశాలలు, ఇళ్లు ఆలాగే నదీనావలకు కూడా తరలించాల్సి ఉండెను. Here's how you say it. Enter your English or Telugu word for translation in the search box below and The Greek word translated “subordinates” can, refer to a slave who rowed in the lower bank of oars on a large, ‘సేవకులు’ అని అనువదించబడిన గ్రీకు పదం, ఒక పెద్ద. literature, maintenance, housekeeping, cleaning, laundry, and food preparation. When your ship feels too small, it is time to buy a larger one. range from fire through flooding and listing to piracy,” says the Star. Witnesses require considerable effort and expense. A vessel propelled by engines or sails for navigating on the water, especially a large vessel that can not be carried aboard another, as distinguished from a boat. దండును వాడ మీద యెక్కించిన తర్వాత . by Penguin Random House LLC and HarperCollins Publishers Ltd, Get the latest news and gain access to exclusive updates and offers. , షిప్పింగు చేయడంతోపాటు యెహోవాసాక్షుల బ్రాంచీలకు, సర్క్యూట్లకు, సంఘాలకు సంబంధించిన అనేక కార్యకలాపాలను నిర్వర్తించడానికి ఎంతో కృషి, డబ్బు అవసరం. that ship was * of us మా వాడలకు ఆవాడలకు ఆ వాడ ముందు మించిపోయి వుండినది . రాజ్యం, పొగాకు ఉత్పత్తుల అమ్మకాలన్నిటినీ నిషేధించింది. Aground : దరితట్టి , యెటూ తోచక . A dish or utensil (originally fashioned like the hull of a ship) used to hold incense. అక్కడ నిండా వాడలు వున్నవి . ఇండియా, చైనా దేశాల మధ్య హిమాలయాల్లో నెలకొని ఉన్న. For English to Telugu translation, enter the English word you want to translate to Telugu meaning in the search box above and Enjoy FREE shipping! You can use our Telugu translator to type in Unicode Telugu. Placing a feng shui wealth ship in your home or office will serve to bring you better wealth and fortune, as well as increase the abilities of your business and profits. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Telugu translation from Modern English to Telugu dictionary online for the word ship:[Click the audio icon to hear the pronunciation of English words. మరియు 9.2 మిల్లియన్ల టన్నుల సరుకును పర్యవేక్షించింది. Definitions by the largest Idiom Dictionary. ఇంకా పశ్చిమదిశకే వెళ్లి, చివరకు మాల్టా తీరం చేరుకుందని చెప్పడం పూర్తిగా సముచితం. If you would like to add wealth from around the world, add a foreign currency to the ship as well. Coming from a family background of oracles, diviners and clairvoyants, it comes to no surprise that Jancy Tan-Lew, the founder of Mfengshuified has found interest in Feng Shui since she was 13 years old. Evidently, the sailors were trying to save their, expense of those who would be left behind, who had no expertise in handling a, ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏమి చేయాలో ఏమీ తెలియని ఆ ప్రయాణికుల ప్రాణాల గురించి ఏమీ పట్టించుకోకుండా, ఆ నావికులు, It is entirely reasonable that the gale-driven. క్రింది అంతస్థులో ఉండి తెడ్లు వేసే బానిసలను సూచిస్తుంది. ship : దొరతనము , ప్రభుత్వము . they took * and went away వాడ యెక్కి పోయినారు . sailing ship Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and … Over the last several months, when factories, offices, restaurants and other places of social gathering have been (intermittently) shut, people’s creativity has taken all sorts of unexpected directions. Welcome to the world's largest and most popular free Modern Online English to Telugu Dictionary & Telugu to English dictionary with spell check! To trade or send a player to another team. వాడ యెక్కి పోయినారు . Accept Read More. Unknowingly then, many of the company’s managers would hang a beautiful picture of their sailing ships in their office, thereby causing them to enjoy excellent feng shui. While you type English letters phonetically, these will be automatically converted into Telugu letters. A Telugu-English dictionary. And best of all it's ad free, so sign up now and start using at home or in the classroom. This dictionary is also the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. Ahead : ముందు మించి , ముందర . shipload : ఒక్క పడవలో పట్టే సామాను okka paḍavalō paṭṭē sāmānu ; పడవలోని సరుకు paḍavalōni saruku ; పడవెడు (సామగ్రి) paḍaveḍu (sāmagri) . the ship ran * ఆవాడ గట్టు తట్టినది . number, other data sent “can include the time, position and the type of distress—unspecified, or one. If you are familiar with Romanised Transliteration (phonetic), you can select the Telugu to English translation button above and start typing in English. Modified entries © 2019 as an attractive alternative to living in an assisted living facility (ALF). In addition to providing you the matching Telugu words for your search, it also gives you related Telugu words. Something that changed everyone’s lives so profoundly – leaving no country or continent untouched – was bound to have a significant impact on our language. click 'SEARCH'. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. A boat that by its size, solidity and power is appropriate for long navigations and big marine enterprises. A vessel which travels through any medium other than across land, such as an airship or spaceship. దొరసాని గారు . all the land is afloat ఆ నేలంతా ఏక వెల్లువగా వున్నది . నిర్దుష్టమైన 12 వర్గీకరణలతో కూడిన వివరణ” ఉన్నాయని స్టార్ చెబుతుంది. You can have more than one wealth ship. or sitting . A Wake a fair : సంత . Learn more.